ارتباط با ما

ارتباط با ما

بخشمسئولتلفنفکس
تلفن گویا 3636030336360302
دفتر ریاستآقای نصیری36360300-136360302
دفتر روابط عمومیآقای عفیفی پور3636030436360304
حراست 3624816136248161
مدیریت موسساتآقای شفیعی36360303-345 
مدیریت امور اداریخانم روحانی36241269 
مدیریت امور مالیخانم کابلی36240803 
مدیریت بازاریابی و ارتباطاتخانم زارعداخلی 341 
خدمات فنی و تخصصیآقای تمدنی نژاد36360323 
اداره امور عمرانآقای شاپوریان36360324 
انتظامات-36360303-300 

تماس با ما